Školné a stravné

MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a dle vyhlášky č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka:

  • měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 460,- Kč na příslušný kalendářní 
  • měsíc pro školní rok 2021/2022 s platností od 1. 9. 2021 do 31. srpna 2022.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se  dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (zákon č. 178/2016 Sb., § 123)."

(Výši úplaty a její hrazení upravuje vnitřní směrnice MŠ „Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ, která je vyvěšena v šatnách u jednotlivých tříd.)      

PLATBA ŠKOLNÉHO:

  • Převodem na bankovní účet mateřské školy:
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
  • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty.
  • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

  • Podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

  •   Denně do 8:00 hod na tel. čísle 568 824 800 (kuchyň MŠ).

       Neomluvíte-li dítě včas pro jeho nepřítomnost, bude Vám, dle zákona, počítána úhrada za oběd. 

 

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2021/2022 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.) 

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
 Přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
 Oběd 20, – Kč 22, – Kč
 Svačina 9,- Kč 9,- Kč
 Pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
 Celkem 42,- Kč 45,- Kč  

V rámci pitného režimu jsou dětem podávány: ovocné šťávy, ovocné mošty, džusy s přídavkem vitamínu C, čokoládové nápoje, ochucená mléka, krabičková pitíčka.