Dodatek školné 2020/21

Dodatek č .1 školné 2020/21.docx

 

Školné a stravné

MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a dle vyhlášky č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka:

 • měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 420,- Kč na příslušný kalendářní 
 • měsíc pro školní rok 2020/2021 s platností od 1. 9. 2020 do 31. srpna 2021.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se  dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (zákon č. 178/2016 Sb., § 123)."

(Výši úplaty a její hrazení upravuje vnitřní směrnice MŠ „Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ, která je vyvěšena v šatnách u jednotlivých tříd.)      

PLATBA ŠKOLNÉHO:

 • Převodem na bankovní účet mateřské školy:
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
 • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty.
 • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

 • Podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.

 

MĚSÍČNÍ VÝŠE ÚPLATY ZA STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PLATBA STRAVNÉHO:

 • Převodem na bankovní účet mateřské školy:
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce,
 • Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. 
 • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

 •   Denně do 8:00 hod na tel. čísle 568 824 800 (kuchyň MŠ).

       Neomluvíte-li dítě včas pro jeho nepřítomnost, bude Vám, dle zákona, počítána úhrada za oběd. 

 

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2020/2021 stanovena na:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novely č. 463/2011 Sb.) 

  Kategorie strávníků  3 – 6 let Kategorie strávníků  3 – 7 let
 Přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč
 Oběd 19, – Kč 21, – Kč
 Svačina 7,- Kč 7,- Kč
 Pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
 Celkem 36,- Kč 38,- Kč