Drobečková navigace

Úvod > O nás > Filozofie vzdělávacího programu

Filozofie vzdělávacího programu

Náš školní vzdělávací program vychází ze zkušeností z předchozích let, kdy jsme se po přečtení knížky „Zdravá mateřská škola“ od autorky Miluše Havlínové, přihlásily k projektu ZMŠ (MŠ – podporující zdraví). Dalšími zdroji informací o tomto projektu se nám staly materiály z dílen pro poradce ZMŠ a také časopis „Ratolest“.

Myšlenka podpory zdraví v MŠ se nám velmi zalíbila a oslovila nás. V r. 1997 byla naše MŠ, po vypracování projektu, zařazena do sítě „Zdravých MŠ“. Program byl evaluován v tříletých intervalech.

Stále více si uvědomujeme v dnešní době význam zdraví a zdravého prostředí pro plnohodnotný život člověka.
Proto filosofií naší MŠ je – snaha vést a vychovávat děti ke zdraví, zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům. Chránit a posilovat zdraví před civilizačními chorobami. Vést děti k pochopení, že všechny složky zdraví člověka (tělesné, duševní a sociální) jsou vzájemně propojeny, tvoří jeden celek a proto je nutné je posilovat komplexně. Učit děti, že zdraví mohou ovlivňovat svým chováním, postoji, myšlením, zdravým způsobem života a úctou ke zdraví. V neposlední řadě, že zdraví souvisí neodmyslitelně s vytvářením zdravého životního prostředí, rozvíjením ekologického myšlení, cítění a jednání.

Snažíme se, aby výchova ke zdraví byla v naší MŠ přirozenou součástí každodenního života.
Jsme si vědomi, že především školní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání a osvojování si návyků, způsobů chování, základů životního stylu a celého života a to především vlastními prožitky, vlastním prožitkovým učením. Snažíme se u dětí podporovat sebeúctu a tím přijmout důsledky svého chování k sobě samému, ke svému zdraví a ke svému okolí.

Uvědomujeme si, že hlavním vzorem pro děti v MŠ je učitelka, která je jim svým chováním, dodržováním zdravých návyků a způsobů života příkladem. Proto se všechny učitelky i zaměstnanci naší MŠ snaží o dodržování zdravého životního stylu a tak jsou dětem kladným příkladem.

Všechny učitelky se v naší MŠ snaží o uspokojování dětských základních tělesných potřeb a respektují individuální zvláštnosti dětí.

Snažíme se o vytváření takového prostředí, kde děti cítí lásku, bezpečí a uznání. Kde mají možnost rozvíjet se přirozeným, nenásilným způsobem.

Nestresujeme děti násilným ukončováním her, citlivě řešíme konflikty mezi dětmi, snažíme se o pochopení pocitů dětí, vytváříme si s dětmi pravidla soužití a snažíme se je respektovat a dodržovat.
Respektujeme povahové a individuální zvláštnosti dětí. Nenutíme děti do jídla a spánku.
Těmito způsoby se snažíme odstraňovat z MŠ pocity strachu a neúspěchu u dětí.

Uvědomujeme si, že zdraví je cennou hodnotou, že se týká celého člověka a jeho prostředí. Proto chceme děti učit postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví.
K posilování sebevědomí dětí používají učitelky uznání, pochvalu a odměnu.
Podpora zdraví v MŠ se týká celé školy a je společná všem jejím zaměstnancům. Vede nás ke spolupráci s rodiči a partnery školy a pomáhá nám nacházet, co je pro naši práci podstatné a důležité. K tomu nám pomáhá také výměna zkušeností a studium odborné literatury.